Ubytovací řád

Ubytovací řád

 1. Hotel Zámek Valeč (dále jen „ubytovatel") je oprávněn ubytovat jen hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb. o mísních poplatcích v platném znění.
 2. Každý host, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit na recepci list o hlášení pobytu, všechny požadované údaje je klient povinen uvést pravdivě a úplně.
 3. Na základě objednaného a ubytovatelem písemně potvrzeného ubytování se host v den příjezdu může ubytovat v době od 14 hod do 22 hod. Do této doby ubytovatel pro hosta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek, který ubytovatel potvrdil.
 4. Host, který požaduje ubytování před 06 hod, resp. trvá na ubytování před 10 hod, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl ubytovatel s hostem jinak. Ubytování mezi 10 hod a 14 hod je možné za příplatek 1.000Kč/ pokoj, pokud to umožňuje kapacita hotelu.
 5. Host odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu s ubytovatelem dohodnuto jinak. Na základě domluvy v recepci lze prodloužit ubytování do 15 hod za cenu 1 500 Kč/ dvoulůžkový pokoj (750 Kč/ osoba), pokud to umožňuje kapacita a provoz hotelu. Po 15. hod se účtuje cena pokoje za celou následující noc. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co host vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá kartu pověřenému zaměstnanci v recepci hotelu a oznámí, že se odhlašuje z pobytu.
 6. Ubytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby hosta. Zapomenuté a nalezené věci jsou na hotelu uloženy maximálně 1 měsíc. Z kapacitních důvodů je nelze déle skladovat. Hotel nemá povinnost informovat hosta o zapomenutých věcech.
 7. Hotelové župany je host při odjezdu povinen ponechat na pokoji, pokud je nechá ve wellness centru je nutné to nahlásit na recepci. V opačném případě mu může být chybějící župan naúčtován.
 8. V případě, že host požádá o prodloužení ubytování, může mu ubytovatel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě host nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů není možné.
 9. Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 10. Před odchodem je host povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji zavřít okno, zamknout dveře a kartu od pokoje odevzdat při odhlašování z pobytu v recepci hotelu.
 11. Za ztrátu / znehodnocení karty od pokoje může ubytovatel účtovat částku 100 Kč/ ks.
 12. Ubytovatel poskytuje svým hostům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty. Host je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem ubytovatele nejpozději v den skončení pobytu. Ceník služeb za ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.
 13. Host je povinen přizpůsobit pobyt v Hotelu Zámek Valeč a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky:

 1. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem, nejpozději v den skončení pobytu na základě předložení účtu, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany hosta.
 2. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat od hosta při rezervaci zálohu 50 % až 100 % z ceny ubytování za pobyt. Rezervace se pro ubytovací zařízení stává závaznou po obdržení úhrady zálohy na účet ubytovatele, není-li dohodnuto jinak.
 3. V případě zkrácení pobytu nebo jiné změny hostem, má ubytovatel právo hostovi vyúčtovat plnou výši (100 %) dohodnuté ceny za celou délku pobytu.
 4. Při víkendových pobytech kratších jak 2 noci může být účtován příplatek 30 % k ceně pokoje.
 5. Ubytovatel je oprávněný účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že host zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky nebo telefonicky dle následujících podmínek:
  30-7 dní před plánovaným příjezdem: 50 % z ceny ubytování za osobu za celý pobyt
  6-0 dní před plánovaným příjezdem: 100 % z ceny ubytování za osobu za celý pobyt
 6. V případě nedojezdu hosta je účtování storno poplatek ve výši 100 % z ceny pobytu.

Škody na majetku a zařízení:

 1. Ubytovatel zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených hostem v ubytovací části zařízení podle obecně závazných předpisů občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, zejména § 2945 a následující, a tohoto ubytovacího řádu.
 2. Ubytovatel poskytuje hostům bezpečnostní trezory na pokoji, do kterých doporučuje uložit cennosti. Uložení věcí v trezoru v pokoji není možné považovat za převzetí věcí ubytovatelem do úschovy. V případě potřeby lze využít trezor na recepci hotelu.
 3. V případě poškození nebo zničení majetku ubytovatele má ubytovatel právo na náhradu škody. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři ubytovacího zařízení zodpovídá host. Host zodpovídá také za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení, a pobyt jim tam umožnil host.
 4. V případě prokázané škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody.
 5. Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození věcí ponechaných na parkovištích ubytovatele v motorových vozidlech. Ubytovatel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní a cenné věci. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody, které způsobil jeho host třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody, která vznikne na majetku ubytovatele vozidlem hosta, pokud tato škoda nebude hrazena z pojistky třetí osoby. Ubytovatel má právo ke škodní události přizvat Policii ČR.
 6. Ubytovatel zodpovídá za jízdní kola uložená po domluvě v recepci v místnosti označené jako kolárna. Pokud host nechá kola či sportovní materiál v autě, popř. na jiných k tomu neurčených místech, ubytovatel za případné odcizení nebo poškození nezodpovídá.
 7. Praní prádla hostů: ubytovatel si vyhrazuje odmítnout ošetřit prádlo, které je nadměrně znečištěno nebo je poškozeno. Prádelna nenese odpovědnost za narušené vybarvení (ekologické barvy), knoflíky či ozdobné spony poškozené během čistícího procesu. Náhrada škody či ztráta vzniklá vinou prádelny, může dosáhnout maximálně pětinásobku ceny za čištění nebo praní uvedeného prádla.
 8. Host je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Ubytovatel doporučuje, aby host předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroloval důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktoval recepci.
 9. Ubytovatel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál Hotelu Zámek Valeč.


Stravování a prodej alkoholických nápojů:

 1. Hostům není dovoleno v prostorách ubytovacího zařízení konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené přímo v ubytovacím zařízení. V prostorách ubytovacího zařízení je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty ubytovatele.
 2. Host není oprávněn vnášet ani konzumovat v prostorách hotelu alkoholické nápoje nebo jakékoliv jiné potraviny zakoupené jinde, než v prostorách ubytovatele. Ustanovení se netýká pokojů vybavených kuchyňkami, které umožňují přípravu vlastního jídla.
 3. Host je povinen seznámit personál ubytovacího zařízení s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásit na recepci nebo vedoucímu restaurace.
 4. Personál je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.
 5. Ubytovatel poskytuje snídaně, obědy a večeře v restauraci hotelu v časovém rozmezí určeném dle provozu. Host není oprávněn vynášet z restaurace pokrmy, které jsou  součástí bufetových snídaní, obědů nebo večeří.
 6. Součástí všech pokojů hotelu jsou minibary, které může dle svého uvážení host využít. Ceny a služby jsou uvedeny v ceníku určeném pro minibar. Minibary jsou pokojovou službou denně doplňovány. Každá spotřebovaná nebo doplněná položka, jež je součástí sortimentu minibaru, je nahlášena pokojovou službou na recepci hotelu.
 7. Kontrolní lístek minibaru (i v případě, že host z minibaru nekonzumoval), musí host vyplněný odevzdat na hotelové recepci při odjezdu. Jinak nemůže být účet hosta uzavřen. Host svým podpisem na kontrolním lístku potvrzuje množství konzumace. Ubytovatel není povinen kontrolovat při odjezdu hosta stav a počet položek v minibaru.
 8. V případě nesrovnalostí v konzumaci minibaru bude hostu naúčtována dlužná částka k zaplacení. Na dodatečné reklamace k výši konzumace nebude brán zřetel.
 9. Roomservis – donáška na pokoj je zpoplatněna částkou 500 Kč za 1 donášku + cena objednaného. Roomservis mohou využít hosté, kteří mají v hotelu otevřený účet. Konzumace, která je vyúčtována na hotelový účet hosta, musí být podepsána hostem. Hotovostní platby roomservisu jsou možné pouze v restauraci nebo v recepci hotelu
  v běžné otevírací době.


Domácí mazlíčci:

 1. Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat jen ve vyhrazených prostorách ubytovacího zařízení. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného ceníku. Na ubytování psů a jiných zvířat se vztahují následující opatření:
  a. Psům (s výjimkou asistenčních psů) a jiným zvířatům je zakázaný vstup a pobyt v prostorách, ve kterých jsou skladované a připravované potraviny nebo se podávají jídla a nápoje. Na venkovní terase směrem k zámku je pobyt psů povolen.
  b. Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do všech částí wellness centra, fitness centra a dětské herny.
  c. Ve všech veřejných prostorách musí být každý pes na vodítku a mít náhubek.
  d. Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku hosta.
  e. Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který slouží na přípravu nebo podávání jídla hostům.
  f. Za zvíře zodpovídá majitel zvířete a host, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil. V případě jakéhokoliv poškození zařízení zvířetem je host povinen uhradit škodu v plné výši. Ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěných zvířetem i úhradu lůžkovin, které byly použity pro odpočinek zvířat.
  g. Úklid, kontrola pokoje a opravy na pokojích, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněny tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných hostů. Kontrola musí být umožněna alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění. Personál není povinen provést úklid nebo opravy na pokoji v případě, že se cítí být ohrožen psem nebo jiným zvířetem na pokoji.


Další ustanovení:

 1. Ubytovatel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách. Pro děti do 3 let lze po domluvě připravit na pokoj dětskou postýlku. Cena 500 Kč/ pobyt.
 2. V čase od 22 hod do 06 hod je host povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách zařízení společenské akce i po 22. hod, a to v prostorách k tomu určených.
 3. V případě velkého zájmu hostů hotelu o využívání doplňkových služeb jako je kulečník, bowling, segway, tenis apod., si ubytovatel vyhrazuje právo omezit využívání doplňkových služeb.
 4. Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů je vyhrazena recepce hotelu, případně jiné společenské prostory hotelu. V pokoji, kde je host ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení hotelu v čase 08 hod - 22 hod. Zaměstnanec hotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných hostech
  třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje), ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu.
 5. V pokoji a společenských prostorách nesmí host bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 6. Hostům není dovoleno vnášet do pokojů objemné věci, např. sportovní potřeby, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se host informuje na recepci.
 7. V pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holicí strojek, masážní strojek, fén atd.).
 8. Vstup do venkovních bazénů a whirlpoolu mimo otevírací dobu je zakázán. V případě porušení tohoto zákazu je ubytovatel oprávněn účtovat hostovi pokutu ve výši 20.000 Kč za každé prokázané porušení.
 9. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených venkovních prostorách s umístěnými popelníky. V hotelových pokojích platí přísný zákaz kouření tabákových i elektronických cigaret. V případě porušení tohoto zákazu je ubytovatel oprávněn účtovat hostovi pokutu ve výši 2.000 Kč za každé prokázané porušení.
 10. Host v prostorách ubytovacího zařízení nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 11. V celém areálu Hotelu Zámek Valeč platí přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Ubytovatel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, který tento zákaz porušil, bez náhrady.
 12. Host v prostorách hotelu Zámek Valeč nesmí svým chováním obtěžovat ostatní hosty nebo zaměstnance hotelu, nesmí být vulgární nebo agresivní a nesmí nikoho urážet nebo se o někom nevhodně vyjadřovat. V případě porušení tohoto nařízení je ubytovatel oprávněn hosta vykázat ze zařízení a zrušit mu pobyt bez náhrady.
 13. Hostům je přísně zakázáno využívat prostory wellness centra (bazén, sauny) pod vlivem alkoholu a psychotropních látek. V saunové části wellness centra platí zákaz používání mobilních telefonů a fotoaparátů.
 14. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení hotelu. Dotazník je k dispozici na hotelových pokojích.
 15. Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
 16. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Ubytovatel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny za ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit hotel.
 17. Host poskytující ubytovateli při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v ubytovacím zařízení, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.
 18. Ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:
  a. Provozovatel: Ing. Bronislav Vala, Dražka 624, 675 55 Hrotovice, IČ: 41549007, DIČ: CZ5811051224, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 3085.
  b. Předmět podnikání: dle dostupného výpisu z obchodního rejstříku.
  c. Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v potvrzení rezervace.
  d. Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený na základě potvrzení rezervace: Česká republika.
  e. Jazyk, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat po dobu pobytu, a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.
  f. Ubytovací řád je platný a účinný od 1.6.2013, aktualizovaný řád je platný a účinný od 7.4.2021.